Начало

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти. Конкретната инвестиционна програма за следващите години ще се определя в зависимост от актуалната икономическа ситуация и анализите и очакванията на мениджмънта на „Алтерон“ АДСИЦ за развитие на пазара на недвижими имоти.