2023 г.

Отчет облигации 30.06.2023 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2023 г.

Междинни финансови отчети на дъщерните дружества на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2023 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2023 г.

Отчет облигации 31.03.2023 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2023 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2023 г.