Устав

УСТАВ, одобрен с решение на ИОСА 07.03.2022 г., обявен в Търговски регистър с вписване от 11.03.2022 г.