Устав

УСТАВ, одобрен с решение на ОСА 27.06.2023 г., обявен в Търговски регистър с вписване от 07.07.2023 г.