За нас

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ е основано през месец октомври 2007 г. Основният капитал на дружеството е 605 000 лв. „АЛТЕРОН“ АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти с Решение № 213 – ДСИЦ от 25.02.2009 г. на Комисията за финансов надзор. С Решение № 695 – ПД от 29.07.2009 г. е вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.