Новини

Считано от 11.03.2022 г. съгласно вписване в Търговски регистър от същата дата и решение на ИОСА на Алтерон АДСИЦ от 07.03.2022 г. (след получено одобрение от КФН от 08.02.2022 г.), е променен Устава на дружеството като промяната се свежда до нов адрес на управление на дружеството:  гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2.

На 13.04.2020 г. е получено Уведомление от УД Стратегия Асет Мениджмънт АД за промяна на значително дялово участие на ДФ Профит и ДФ Престиж общо от 5.48 % на 3.42 %.

На 01.04.2020 г. е получено Уведомление от ФИН ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД за промяна на значително дялово участие от 0.0066 % на 22.6068 %.

На 30.03.2020 г. е получено Уведомление от УД Стратегия Асет Мениджмънт АД за промяна на значително дялово участие на ДФ Профит и ДФ Престиж общо от 13.64 % на 5.48 %.

На 30.03.2020 г. е получено Уведомление от УД Стратегия Асет Мениджмънт АД за промяна на значително дялово участие на ДФ Профит от 12.19 % на 4.90 %.

На 12.03.2020 г. с решение на Съвета на директорите е назначен Дамян Митев Колев като изпълняващ длъжността Директор за връзка с инвеститорите.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с лихвеното плащане на 28.06.2019 г. по облигационна емисия с ISIN код BG2100030175, Ви предоставяме следната информация относно разпределението на плащанията:

    • Идентификация на емисията: ISIN код BG2100030175, Брой облигации: 10 000 (десет хиляди); Размер на облигационния заем: 10 000 000 лв.; Номинална стойност на емисията: 10 000 000; Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми; Срок/матуритет: 8 /осем/ години; Лихва: 5.75 % /пет цяло седемдесет и пет процента/ фиксирана годишна лихва, начислявана при лихвена конвенция ISMA act/act (актуален брой дни в периода към актуален брой дни в годината).
  • Информация за плащането: На 28.06.2019 г. се дължи плащане на лихва в размер на: 286 712.33 лв.; Обща стойност на плащането: 286 712.33 лв.; Сума на една облигация: 28.6712 лв.. Всички плащания по емисията се извършват в лева.
  • Дата на падеж на емисията: 28.12.2025 г.
  • Дата, към която дружеството е поискало книга на облигационерите: Правото да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите водена от Централен депозитар 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено плащане т.е. към 27.06.2019 г.

Дата на плащането: 03.12.2019 г.


АЛТЕРОН“ АДСИЦ уведомява, че дружеството е сключило предварителен договор за продажба на собствен инвестиционен имот – урегулиран поземлен имот ведно с построените в него сгради, находящ се в гр. Варна, район Младост, Западна промишлена зона, на цена 6 500 000.00 /шест милиона и петстотин хиляди/ лв.

Очакванията на дружеството са сделката да бъде завършена през третото тримесечие на 2019 г.

На 30.07.2018 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за второ тримесечие на 2018 г.

На 22.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Алтерон АДСИЦ в офиса на дружеството на адрес гр. Варна, ул.“Доктор Железкова“ №3. На събранието беше приет годишният финансов отчет за 2017 г.

Влизане в сила на регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR)
На 25 май 2018 година влиза в сила регламентът на Европейския съюз за защита на личните данни, познат като GDPR (General Data Protection Regulation).

„Алтерон“ АДСИЦ има право и задължение да обработва личните данни на контрагентите си за целите установени в ЗППЦК, ДОПК, ЗСч, ЗДДС актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или законови и подзаконови нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за „Алтерон“ АДСИЦ – администратор на лични данни, чието спазване е задължително за извършването на дейност и предоставянето на услуги, включително чрез обработването и съхраняването на лични данни.

Всички контрагенти на „Алтерон“ АДСИЦ могат да се запознаят с видовете лични данни, които се обработват и съхраняват тук

Уведомлението, съдържащо цялата необходима информация, свързана с обработването и съхранението на личните данни можете да видите тук

Екипът на „Алтерон“ АДСИЦ остава на Ваше разположение за коментари и отговори на Вашите въпроси.

 

 

На 11.05.2018 г. е вписана в Търговски регистър покана за Общо събрание на акционерите на Алтерон АДСИЦ, което ще се проведе на 22.06.2018 г. от 10:00 часа на адреса на Дружеството – гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3.

На 30.04.2018 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за първо тримесечие на 2018 г.

На 30.03.2018 г. е публикуван Годишен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за  2017 г.

На 30.01.2018 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2017 г.

На 21.12.2017 г. Алтерон АДСИЦ публикува Уведомление, относно взето решение за издаване на емисия облигации.

На 30.10.2017 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за трето тримесечие на 2017 г.

На 28.07.2017 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за второ тримесечие на 2017 г.

На 13.06.2017 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Алтерон АДСИЦ в офиса на дружеството на адрес гр. Варна, ул.“Доктор Железкова“ №3. На събранието беше приет годишният финансов отчет за 2016 г.

На 28.04.2017 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за първо тримесечие на 2017 г.

На 30.01.2017 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за четвърто тримесечие на 2016 г.

На 31.10.2016 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за деветмесечието към 30.09. 2016 г.

Във връзка с § 38 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация в сила от 12 август 2016 г. (Наредба № 2) и на основание чл. 43а от същата, Ви уведомяваме, че „Алтерон” АДСИЦ, разкрива регулираната информация пред обществеността посредством „Инфосток” ООД, с интернет адрес: www.infostock.bg.

На 01.08.2016 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за второ тримесечие на 2016 г.

На 15.07.2016 г. с решение на Съвета на директорите е назначена Надежда Вичева Великова като изпълняваща длъжността Директор за връзка с инвеститорите.

На 17.06.2016 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Алтерон АДСИЦ в офиса на дружеството на адрес гр. Варна, ул.“Доктор Железкова“ №3. На събранието беше приет годишният финансов отчет за 2015 г.

На 14.05.2016 г. е вписана в Търговски регистър покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Алтерон АДСИЦ, което се свиква на 17.06.2016 г. в офиса на дружеството на адрес гр. Варна, ул.“Доктор Железкова“ №3.

На 22.04.2016 г. е публикуван Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за първото тримесечие на 2016 г.

На 30.03.2016 г. е публикуван  Годишен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ за 2015 г.Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 3 846 хил.лв.