Правила за вътрешно подаване на сигнали

Настоящите правила се основават на изискванията, заложени в най-новото европейско законодателство (2019/1937 – Директива на ЕС относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза), международните стандарти и принципите на корпоративното управление и Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения обн. в ДВ бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Приложение – 1 към Правилата за вътрешно подаване на сигнали (Образец на Формуляр за регистриране на сигнали)

Приложение – 2 към Правилата за вътрешно подаване на сигнали (Образец на Регистър на подадените сигнали)