2018 г.

Консолидиран годишен финансов отчет зап 2018 г. на Алтерон АДСИЦ

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.

Отчет облигация към  31 12 2018

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации към 31.12.2018 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации към 30.09.2018 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет на емитент на облигации към 30.06.2018 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.