2020 г.

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г. на Алтерон АДСИЦ

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г. на специализирано дъщерно дружество Алтерон Пропърти ЕООД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г. на специализирано дъщерно дружество Ти Ей Прпъртис ЕАД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.  на Алтерон АДСИЦ

Отчет облигации_31.12.2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2020 г.

Отчет облигации_30.09.2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2020 г.

Отчет облигации_30.06.2020

Междинни финансови отчети на дъщерни дружества на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2020 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2020 г.

Отчет облигация към 31.03.2020

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2020 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2020