Структура

Структурата и функциите на АЛТЕРОН АДСИЦ са определени от действащите нормативи: Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор и специалните закони, регулиращи инвестиционната дейност.

АЛТЕРОН АДСИЦ е присъединено към Национален кодекс за корпоративно управление на БФБ София и е приело доброволно неговите норми на поведение. Конкретната практика предполага допълнения, свързани с потребностите на Дружеството.

АЛТЕРОН АДСИЦ е с едностепенна система на управление. Управителните, представителни и контролни функции се осъществяват от Съвет на директорите. Броят на членовете нa Съвета на директорите е трима и техните права и задължения се ръководят от Устава като основен устройствен акт на дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат подходящите образователен ценз, знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на:

  • бизнес планa на дружеството,
  • сделки от съществен характер, както и
  • други дейности, установени в Устава.

Съветът на директорите дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите. Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно законите и устава на дружеството. АЛТЕРОН АДСИЦ гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери. Съветът на директорите съдейства на акционерите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание и гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите. Работата на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет.

Важен елемент на единостепенната структура е създаването на добре работеща обща администрация, тясно свързана с акционерите и подкрепяща тяхната дейност. Във връзка с дейността на дружеството и разпоредбите на чл. 18 ал. 2 от ЗДСИЦ е сключен договор с обслужващото дружество „Алма Гриинхаусес“ ООД, което има следните отговорности:

  • организира финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в „АЛТЕРОН“ АДСИЦ;
  • отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;
  • организира деловодното обслужване и контрола за движението на документите в администрацията на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ.